Finnveran vuosi 2021

Tervetuloa tutustumaan Finnvera-konsernin vuoden 2021 vuosikertomukseen. Sivulta löydät koosteen vuoden tärkeimmistä tapahtumista ja avainluvuista sekä pdf-raportit.
Sisällysluettelo

Toimitusjohtajalta

Finnveran kotimaan rahoituksen volyymi oli vuonna 2021 edelleen korkealla. Rahoitus kohdistui edellisvuotta enemmän uuden kasvun rahoittamiseen, mutta myönsimme rahoitusta myös suurten yritysten käyttöpääomatarpeisiin. Viennin rahoituksen keskeisistä toimialoista tele- ja metsäsektorit pystyivät toimimaan vakaasti ja tekemään uusia investointeja. Kriittisintä on alus- ja telakkatoimialan toipuminen. Finnvera-konsernin tulos 2021 oli 153 miljoonaa euroa voitollinen. Uudistetussa strategiassa Finnvera katsoo pandemian yli, kertoo toimitusjohtaja Pauli Heikkilä.

PDF-raportit

Lataa Finnveran vuodesta kertovat raportit PDF-tiedostoina.

Finnvera-konsernin toimintakertomus ja tilinpäätös 2021 (PDF)

Finnveran vuosikatsaus ja yritysvastuu 2021 (PDF)

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2021 (PDF)

Avainluvut

Myönnetty kotimaan rahoitus

1,7 mrd. e
(1,7)

""

25 800

Asiakasmäärä oli vuoden lopussa 25 800 (26 500). Mikroyrityksiä oli 87 %, muita pk- ja midcap-yrityksiä 13 % ja suuryrityksiä 0,4 %.

Myönnetyt vientitakuut ja erityistakaukset

4,3 mrd. e
(2,9)

""

5,4 mrd. e


Nostetuista vastuista 5,4 miljardia euroa liittyy risteilyaluksiin ja telakoihin. Nostettuja vastuita on hieman yli puolet koko vientitakuiden ja erityistakausten vastuukannasta.

Myönnetyt vientiluotot

0,7 mrd. e
(1,1)

""

12,2 mrd. e


Finnvera-konsernin taseen loppusumma oli 12,2 miljardia euroa (12,7). 

Näin Finnvera luo arvoa

Finnvera-konsernin toiminta on kuvattu arvonluontimallissa, joka kertoo yhtiön tärkeimmät resurssit, liiketoimintamallin ja sen strategisen perustan sekä kuvaa toiminnan keskeiset vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan.
Visio
""
Resurssit

Taloudelliset resurssit

Tase 12,2 miljardia euroa

Oma pääoma 0,9 miljardia euroa, josta vapaa oma pääoma 0,6 miljardia euroa

Varainhankinta kansainvälisiltä joukkovelkakirjamarkkinoilta 1,0 miljardia euroa/vuosi

Henkilöstö

Keskimäärin 366 työntekijää 15 paikkakunnalla Suomessa

Työsuhteiden keskipituus 14,2 vuotta

Laaja kokemus ja osaaminen rahoitusalasta ja riskienarvioinnista

Sidosryhmäsuhteet

7 080 asiakas- ja sidosryhmätapaamista ja -kontaktia

Kumppaniverkostot pankkien ja yksityisten rahoittajien kanssa

Yritysten kansainvälistymistä edistävä Team Finland -verkosto

Kotimaiset järjestöt, kuten Suomen Yrittäjät, kauppakamarit ja EK

Kansainväliset järjestöt, kuten Bernin Unioni, Montreal Group, OECD, EU, Pariisin klubi, NEFI ja AECM

Vaikutukset

Yhteiskunnalliset & taloudelliset vaikutukset

Vahvistamme suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä.

Rahoitetut aloittavat
yritykset 2 399 kpl

Kotimaan rahoituksella myötävaikutetut
uudet työpaikat 8 599 kpl

813 rahoitettua omistajanvaihdosta, 174 miljoonaa euroa

Vientitakuilla katettu vienti 2,5 miljardia euroa yli 90 maahan

Tavoitteena varmistaa taloudellisen itsekannattavuuden toteutuminen

Vienninrahoituksen hankkeiden kautta kohdemaiden kehittäminen

Sosiaaliset vaikutukset

Henkilöstökulut 30 miljoonaa euroa ja koulutukseen 0,3 miljoonaa euroa

Henkilöstön työvirekartoituksen tulos 4,3/5 

Sairauspoissaoloprosentti 1,2 %

Rahoitettavien hankkeiden sosiaalisia ja ihmisoikeuksia koskevien riskien arviointi ja niiden seuraaminen

Vaikutukset sidosryhmäsuhteisiin

Jatkuva asiakaskokemuksen mittaus: suositteluhalukkuuden (NPS) keskiarvo 67

Laaja asiakas- ja sidosryhmätyytyväisyystutkimus joka 2. vuosi: NPS:n keskiarvo 68,9 

Ympäristövaikutukset

Rahoitettavien hankkeiden ympäristöriskien arviointi ja niiden seuraaminen

Autamme yrityksiä hyötymään ilmastotoimien tuomista mahdollisuuksista 

Oman toiminnan vaikutusten mittaaminen

Liiketoiminta

Asiakasmäärä 31.12.2021:
25 800

Mikroyritykset: 87 %
Muut pk- ja midcap-yritykset: 13 %
Suuryritykset: 0,4 %

Tuotteet ja palvelut 1–12/2021

Myönnetyt lainat ja takaukset
Yhteensä 1,5 miljardia euroa 

Myönnetyt vientitakuut ja erityistakaukset
Yhteensä 4,6 miljardia euroa

Myönnetyt vientiluotot
Yhteensä 0,7 miljardia euroa

 

Vientitakuulain mukainen vastuukanta kattaa voimassa olevat kokonaisvastuut ja puolet tarjousvastuista päätöspäivän valuutta kurssilla. Vientitakuulain mukainen vastuukanta 31.12.2021 oli 19,2 miljardia euroa. Kotimaan laina- ja takausvaltuuden käytetty määrä 31.12.2021 oli 2,7 miljardia euroa ja vientiluottovaltuuden 12,4 miljardia euroa.

 

Valtuudet ja vastuut 31.12.2021

Vastuut sisältävät sitovat rahoitus-
lupaukset sekä takaus- ja takuusaamiset

Lainat ja takaukset
• valtuus 12,0 miljardia euroa 
• vastuukanta 3,0 miljardia euroa 

Vientitakuut 
• valtuus 38,0 miljardia euroa 
• vastuukanta 22,2 miljardia euroa

Vientiluotot 
• valtuus 33,0 miljardia euroa 
• vastuukanta 13,1 miljardia euroa, 
josta nostetut 7,9 miljardia euroa

Erityistakaukset 
(alus- ja ympäristötakaukset 
sekä raaka-ainetakuut)
• valtuus 3,15 miljardia euroa 
• vastuukanta 0,5 miljardia euroa

Vastuullisuus ja ilmastotoimet vahvasti Finnveran strategiassa

Yksi merkittävimmistä ihmiskuntaan ja yritysten toimintaan vaikuttavista haasteista on ilmastonmuutos ja kansainväliset tavoitteet hillitä ilmaston lämpenemistä. Finnveralla on tärkeä rooli tavoitteen saavuttamisessa erityisesti viennin rahoittajana. Rahoitustoiminnan vastuullisuus ja vaikuttavuus kytkeytyvät yhteen Finnveran strategiassa.

Vuoden kohokohdat

Kotimaan rahoitus pysyi korkealla tasolla

Vuosi oli kotimaan rahoituksessa vilkas. Kokonaisuutena myönnetty rahoitus 1,7 miljardia euroa (1,7) nousi jopa yli edellisvuoden ennätystason. Kasvun, kauppojen ja omistajanvaihdosten rahoitus nousi ennätystasolle, samoin kuin pk-yritysten viennin rahoitus. Investoinnit vauhdittuivat vuoden aikana.

Viennin rahoitus nousi edellisvuodesta

Finnvera myönsi vientitakuita ja erityistakauksia yhteensä 4,3 miljardia euroa (2,9). Monilla vientialoilla yritykset toteuttivat suuria investointihankkeita, ja Finnverassa tehtiin niihin liittyviä rahoituspäätöksiä. Vientitakuiden ohella rahoitimme aiempaa enemmän suurten yritysten toimintaa kotimaassa.

Finnveran tulos 2021 oli 153 miljoonaa euroa voitollinen

Finnvera-konsernin tulos 2021 oli 153 miljoonaa euroa voitollinen (-748). Vaikka vientitakuutoiminnasta ei jouduttu tekemään uusia merkittäviä luottotappiovarauksia eikä olennaisia lopullisia tappioita toteutunut, perusteita vuonna 2020 tehtyjen mittavien tappiovarausten purkamiselle ei myöskään ollut. Kumulatiivinen itsekannattavuus on toteutunut tappiollisesta vuodesta 2020 huolimatta.

Toimintakertomus ja tilinpäätös ESEF-muodossa

Finnvera julkistaa toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen arvopaperimarkkinalain 7:5 §:n julkistamisvelvollisuuden mukaisesti ESEF-muodossa ja vapaaehtoisesti julkaistuna pdf-raporttina. Pdf-konsernitilinpäätös on julkaistu suomeksi ja englanniksi.

Koronapandemian pahimmat uhkat eivät toteutuneet

Koronapandemian tuomat pahimmat uhkaskenaariot eivät toteutuneet vuonna 2021. Pandemian pitkittymiseen liittyvä epävarmuus kuitenkin jatkui ja tuli ajankohtaisemmaksi jälleen vuoden lopussa. Epävarmuus näkyi erityisesti Finnveran viennin rahoituksessa. Finnveran kotimaan rahoituksen sekä vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan vastuukannat kasvoivat edellisvuodesta.

Finnvera laski alusrahoituksen ilmastovaikutuksen

Finnvera laski alusrahoituksensa suhteelliset CO2-päästöt ensimmäistä kertaa Poseidon Principlesin mukaisesti. Tulos oli rohkaiseva, sillä hiili-intensiteettitaso oli seitsemän prosenttia alle tavoitetason. Finnvera liittyi kansainvälisten laivarahoittajien Poseidon Principles -aloitteeseen huhtikuussa 2021.

Rahoitustoiminnan ympäristö- ja sosiaalisten riskien hallinta

Vuoden 2021 alusta alkaen kaikki Finnveran viennin rahoituksen hakemukset on seulottu ympäristö- ja sosiaalisten riskien osalta. Hakemuksia tuli katsausvuonna 455 kappaletta. Vuoden aikana ympäristö- ja sosiaalisten riskien hallinnan prosessi uudistui.

Asiakastyytyväisyys oli korkealla, suositteluhalukkuus nousi

Finnvera on kyennyt vaikuttamaan yritysten rahoituksen järjestymiseen sekä yritysten kasvuun ja kehittämiseen, kävi ilmi vuonna 2021 tehdystä laajasta asiakas-, pankki- ja sidosryhmätutkimuksesta. Myös jatkuvasti mitattava suositteluhalukkuus ylitti tavoitteet. Asiakkaat, pankit ja muut rahoittajat ovat Finnveran keskeisimpiä sidosryhmiä omistajan, Team Finland -verkoston ja järjestöjen ohella. Finnvera oli aktiivinen myös kansainvälisillä foorumeilla.

Tavoitteet oman toiminnan vaikutusten minimoimiselle

Finnveran strategiassa ilmastonmuutos on nostettu keskeiseksi tekemistä ohjaavaksi tekijäksi. Jatkossa mittaamme ja raportoimme sidosryhmille toimintamme ilmastovaikutuksista. Asetamme tavoitteen vastuukantamme ilmastovaikutuksien pienentämisestä. Tunnistamme ilmastonmuutoksen riskit.