Finnveran vuosi 2019

Tervetuloa tutustumaan Finnvera-konsernin vuoden 2019 vuosikertomukseen. Tältä sivulta löydät koosteen vuoden tärkeimmistä tapahtumista ja avainluvuista sekä pdf-raportit.
Sisällysluettelo

Toimitusjohtajalta

Finnveran rahoitus pk- ja midcap-yrityksille kasvoi vuonna 2019, samoin kuin suuryritysten vientikauppoihin myönnetty rahoitus. Kasvua selittää erityisesti risteilyvarustamojen investointiaalto. Koronaviruksen kokonaisvaikutukset talouteen selviävät myöhemmin. Rahoittajan kannalta keskeistä on arvioida vaikutuksia pitkällä aikavälillä. Vuoden 2020 alusta vientitakuuvaltuutemme nousi 38 miljardiin euroon. Tarvitsemme valtuuksia, jotta pystymme mahdollistamaan olemassa olevat tilaukset. Näin toimitusjohtaja Pauli Heikkilä arvioi vuotta 2019 videolla.

Finnvera – rahoitustoiminnan ytimessä

Rahoitustoiminnallamme vaikutamme suomalaisten yritysten kilpailukykyyn – niiden mahdollisuuksiin toimia ja kasvaa Suomessa sekä kansainvälistyä. Tehtävämme on täydentää pankkien ja muiden rahoittajien tarjoamia rahoituspalveluita. Rahoitamme yritystoiminnan eri vaiheita lainoin, takauksin ja vientitakuin.
""

Näin Finnvera luo arvoa

Finnvera-konsernin toiminta on kuvattu arvonluontimallissa, joka kertoo yhtiön tärkeimmät resurssit, liiketoimintamallin ja sen strategisen perustan sekä kuvaa toiminnan keskeiset vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan.
Visio
Finnvera parantaa ja monipuolistaa suomalaisten yritysten rahoitusmahdollisuuksia sekä täydentää rahoitusmarkkinoita ja edistää yritystoiminnan ja viennin kehitystä.


Visiomme on:
ASIAKKAIDEMME MENESTYS VAHVISTAA SUOMEN TALOUTTA.

Piirroskuvassa kaupunkisilhuetti, jossa rakennuksia ja henkilöitä
Resurssit

Taloudelliset resurssit

 • Varainhankinta kansainvälisiltä joukkovelkakirjamarkkinoilta 2,0–2,5 miljardia euroa/vuosi
 • Oma pääoma 1,5 miljardia euroa, josta vapaa oma pääoma 1,2 miljardia euroa
 • Tase 12,7 miljardia euroa

Henkilöstö

 • 354 työntekijää 16 paikkakunnalla Suomessa. Toimipiste myös Pietarissa
 • Työsuhteiden pituus keskimäärin 16 vuotta
 • Laaja kokemus ja osaaminen rahoitusalasta ja riskienarvioinnista

Sidosryhmäsuhteet

 • 6 300 asiakas- ja sidosryhmä-tapaamista ja -kontaktia
 • Kumppaniverkostot pankkien ja yksityisten rahoittajien kanssa
 • Yritysten kansainvälistymistä edistävä Team Finland -verkosto
 • Kotimaiset järjestöt, kuten Suomen Yrittäjät, kauppakamarit ja EK
 • Kansainväliset järjestöt, kuten Bernin Unioni, Montreal Group, OECD, EU, Pariisin klubi, NEFI ja AECM
Strategia

Asiakasmäärä 31.12.2019:
24 500

Mikroyritykset: 88 %
Muut pk- ja midcap-yritykset: 11 %
Suuryritykset: 1 %

""
Liiketoiminta

Tuotteet ja palvelut
1−12/2019

Myönnetyt lainat ja takaukset
Yhteensä 0,8 miljardia euroa

Myönnetyt vientitakuut ja erityistakaukset
Yhteensä 5,4 miljardia euroa

Myönnetyt vientiluotot
Yhteensä 2,5 miljardia euroa

Valtuudet ja vastuut 31.12.2019

Lainat ja takaukset
Pk- ja midcap-yrityksille

 • valtuus 4,2 miljardia euroa
 • vastuukanta 1,9 miljardia euroa

Vientitakuut

 • valtuus 27,0 miljardia euroa
 • vastuukanta 25,3 miljardia euroa
""
Vientiluotot

 • valtuus 22,0 miljardia euroa
 • vastuukanta 7,3 miljardia euroa

Erityistakaukset
(alus- ja ympäristötakaukset sekä raaka-ainetakuut)

 • valtuus 3,2 miljardia euroa
 • vastuukanta 0,2 miljardia euroa

Vientitakuulain mukainen vastuukanta kattaa voimassa olevat kokonaisvastuut ja puolet tarjousvastuista päätöspäivän valuuttakurssilla. Vientitakuulain mukainen vastuukanta 31.12.2019 oli 20,8 miljardia euroa. Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan kokonaisvastuut kattavat voimassa olevat ja tarjousvastuut raportointipäivän valuuttakurssilla.

Vaikutukset

Yhteiskunnalliset & taloudelliset vaikutukset

 • Vahvistamme suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä
 • Rahoitetut, aloittavat yritykset 2 427 kpl
 • Pk- ja midcap-rahoituksella myötävaikutetut uudet työpaikat 8009 kpl
 • 912 rahoitettua omistajanvaihdosta, 155 miljoonaa euroa
 • Vientitakuilla katettu vienti 3,8 miljardia euroa yli 90 maahan
 • Riskienhallintamme varmistaa taloudellisen itsekannattavuuden toteutumisen
 • Vienninrahoituksen hankkeiden kautta kohdemaiden kehittäminen

Sosiaaliset vaikutukset

 • Henkilöstökulut 28,6 miljoonaa euroa ja koulutukseen 0,5 miljoonaa euroa
 • Henkilöstön työtyytyväisyysindeksi 72,0
 • Sairauspoissaoloprosentti 3,1 %
 • Rahoitettavien hankkeiden sosiaalisia ja ihmisoikeuksia koskevien riskien arviointi ja niiden seuraaminen

Ympäristövaikutukset

 • Rahoitettavien hankkeiden ympäristöriskien arviointi ja niiden seuraaminen

 

 

 Vaikutukset sidosryhmäsuhteisiin

 • Laaja asiakas- ja sidosryhmä- tyytyväisyystutkimus joka 2. vuosi: suositteluhalukkuuden (NPS) keskiarvo 74,8
 • Jatkuva asiakaskokemuksen mittaus: NPS:n keskiarvo 64

Avainluvut

86 %
Pk- ja midcap-rahoituksesta 86 % kohdistui aloittaviin, kasvaviin, kansainvälistyviin ja muutoshakuisiin yrityksiin sekä omistajanvaihdoksiin.

Pk- ja midcap-yrityksille myönnetty rahoitus

990 milj. €

(943)

Vastuukanta toimialoittain 2019, lainat, takaukset, vientitakaukset

3,7 mrd. €
Finnveralla on risteilyaluksiin ja telakoihin liittyviä nostettuja vastuita 3,7 miljardia euroa.

Myönnetyt vientitakuut ja erityistakaukset
5,2 mrd. €
(3,0)

Vientitakuu- ja erityistakauskanta toimialoittain 2019, %

24 500
Asiakasmäärämme oli vuoden lopussa 24 500. Asiakkaista 88 % oli mikroyrityksiä, 11 % muita pk- ja midcap-yrityksiä ja 1 % suuryrityksiä.

Finnvera-konsernin taseen loppusumma
12,7 mrd. €
(11,0)

Vientitakuu- ja erityistakauskanta riskiluokittain 2019

Vuoden kohokohdat

Pk- ja midcap-rahoituksessa positiivinen vuosi

Finnveran strategiassa tärkeille kasvaville ja kansainvälistyville yrityksille myönnettiin rahoitusta 448 miljoonaa euroa (389), ja osuus nousi 45 prosenttiin (41) myönnetystä pk- ja midcap-rahoituksesta. Pk-yritysten vientiin liittyviä takauksia ja takuita myönnettiin 11 prosenttia edellisvuotta enemmän. Omistajanvaihdosten rahoitus nousi ennätystasolle.

Uusi pk-takaus kasvuhakuisille pk-yrityksille

Kasvuhakuisten pk-yritysten rahoitusmahdollisuudet helpottuivat uuden pk-takauksen myötä. Pk-takaus helpottaa yritysten vakuuspulaa ja sitä kautta rahoituksen saantia. Pk-takaus hyödyntää Euroopan investointirahaston (EIR) COSME-ohjelmaa. EIR:n vastatakaus mahdollistaa Finnveran takauksen vakuudettomuuden.

Vientitakuiden ja erityistakausten vastuukanta ylitti 25 miljardia euroa

Finnveran vientitakuiden ja erityistakausten vastuukanta oli 25,5 miljardia euroa vuonna 2019 (23,6). Vastuukannasta 11,4 miljardia euroa on nostettuja takuita ja luottoja, ja tästä alus- ja telakkavastuiden osuus oli 3,7 miljardia euroa. Kysyntä painottui alus- ja telakka-, tele- ja metsätoimialoille sekä alueellisesti pääosin Yhdysvaltoihin.

Ympäristö- ja sosiaalisten riskien hallinnan politiikka uudistui

Finnvera uudisti rahoitushankkeidensa ympäristö- ja sosiaalisten riskien hallinnan politiikan. Rahoitettavien hankkeiden arviointia ohjaa jatkossa riskilähtöisyys. Myös ihmisoikeusriskien arviointi tulee aiempaa näkyvämmin mukaan politiikkaan. Tavoitteena on lisätä toiminnan avoimuutta ja ennustettavuutta.

Asiakaslähtöisyys ohjaa palvelujen kehittämistä

Finnvera käynnisti historiansa merkittävimmän tietojärjestelmähankkeen ja muutoksen kohti ketterämpää ja asiakaslähtöisempää toimintaa. Uudistus tulee näkymään asiakkaille sujuvana palveluna ja vuorovaikutteisena asiakaskokemuksena sekä joustavampina uusien tuotteiden lanseerauksina. Digitalisaatio on yksi strategian kulmakivistä.

Viennin rahoituksen valtuuksiin merkittävä korotus

Eduskunta päätti vuoden 2019 lopussa lakimuutoksista, joiden myötä Finnveran vientitakuuvaltuus nousi 27 miljardista 38 miljardiin euroon sekä vientiluottojen rahoitusvaltuus ja korontasausvaltuus molemmat 22 miljardista 33 miljardiin euroon. Muutokset tulivat voimaan vuoden 2020 alussa.

Finnveran toiminta 20 vuotta

Nykyinen Finnvera Oyj syntyi 20 vuotta sitten kahden organisaation fuusiona. Näin saman katon alle tuli pk-rahoittaja ja Suomen vientitakuutoimija, niin sanottu ECA.

Finnvera vuoden paras vientitakuulaitos

Finnvera valittiin vuoden parhaaksi vientitakuulaitokseksi kansainvälisessä TXF Median vientiyrityksille, ostajille ja rahoituslaitoksille suunnatussa kyselyssä. Finnvera oli kyselyn kärkikolmikossa myös vuonna 2018.

PDF-raportit

Lataa Finnveran vuodesta 2019 kertovat raportit PDF-tiedostoina.

Vuosikatsaus ja yritysvastuu 2019 (PDF)

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2019 (PDF)

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019 (PDF)