Etsi Finnverasta

Finnveran vuosi 2018

Tervetuloa tutustumaan Finnvera-konsernin vuosikertomukseen 2018. Tältä sivulta löydät koosteen vuoden tärkeimmistä tapahtumista ja avainluvuista sekä pdf-raportit.

Toimitusjohtajalta

Kasvu jatkui Suomen taloudessa vuonna 2018, vaikka loppuvuodesta alettiin puhua suhdanteen kääntymisestä. Vientikauppoja solmittiin aktiivisesti, ja myös kotimaassa investointi-ilmapiiri piristyi. Kokonaisuutena vuosi oli taloudellisesti positiivinen niin useimmille asiakkaillemme kuin Finnverallekin. Tuloksellisesti viennin rahoitukseen keskittyvän suuryritykset-yksikön vuosi oli vahva. Tulos lisää yhtiön puskurivaroja tulevaisuutta varten.

Lue lisää toimitusjohtajan katsauksesta

Riskienhallinta

Riskienhallinta on toimintamme perusta. Pitkällä aikavälillä tulojemme on oltava suuremmat kuin menomme ja mahdolliset luottotappiot. Itsekannattavuus varmistetaan riskienhallinnalla, riskien huolellisella analysoinnilla rahoituspäätöksiä tehdessä ja sen jälkeen muun muassa jälleenvakuutuksilla. Finnveran toiminta on tavoitteiden mukaisesti ollut itsekannattavaa yhtiön 20-vuotisen toiminnan ajan.

Lue lisää riskienhallinnasta (PDF)

Näin Finnvera luo arvoa

Finnvera-konsernin toiminta on kuvattu arvonluontimallissa, joka kertoo yhtiön tärkeimmät resurssit, liiketoimintamallin ja sen strategisen perustan sekä kuvaa toiminnan keskeiset vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan.

Visiomme on:

Asiakkaidemme menestys vahvistaa Suomen taloutta.

Finnvera parantaa ja monipuolistaa suomalaisten yritysten rahoitusmahdollisuuksia sekä täydentää rahoitusmarkkinoita ja edistää yritystoiminnan ja viennin kehitystä.

Visiomme on:

Asiakkaidemme menestys vahvistaa Suomen taloutta.

Taloudelliset resurssit

 • Varainhankinta kansainvälisiltä joukkovelkakirjamarkkinoilta 2,0–2,5 miljardia euroa/vuosi
 • Oma pääoma 1,4 miljardia euroa, josta vapaat rahastot 1,1 miljardia euroa
 • Tase 11,0 miljardia euroa

Henkilöstö

 • 360 työntekijää 15 paikkakunnalla Suomessa. Toimipisteet myös Pietarissa ja Oslossa
 • Työsuhteiden pituus keskimäärin 17 vuotta
 • Laaja kokemus ja osaaminen rahoitusalasta ja riskienarvioinnista

Sidosryhmäsuhteet

 • Lähes 4 700 asiakas- ja sidosryhmätapaamista
 • Kumppaniverkostot pankkien ja yksityisten rahoittajien kanssa
 • Yritysten kansainvälistymistä edistävä Team Finland -verkosto
 • Kotimaiset järjestöt, kuten Suomen Yrittäjät, Kauppakamari ja EK
 • Kansainväliset järjestöt, kuten Bernin Unioni, Montreal Group, OECD, EU, Pariisin klubi, NEFI ja AECM

Asiakasmäärä: 25 700

 • Mikroyritykset: 89 %
 • Muut pk- ja midcap-yritykset: 11 %
 • Suuryritykset: 0,5 %
itsekannattavuus

Asiakkaat

Rahoitustoiminta

Lainat ja takaukset

Vientitakuut

Vientiluottojen rahoitus

Riskienhallinta

Strategian kulmakivet

Asiakaskokemus, Osaava henkilöstö, Kumppanuudet, Digitalisaatio

Arvot

Luottamus, Kumppanuus, Ratkaisuhakuisuus

Taloudelliset resurssit

Myönnetyt lainat ja takaukset

Mikroyrityksille sekä pk- ja midcap-yrityksille
Yhteensä 0,8 miljardia euroa

Myönnetyt vientitakuut ja erityistakaukset

Pk- ja midcap-yrityksille sekä suuryrityksille
Yhteensä 3,1 miljardia euroa

Myönnetyt vientiluotot

Yhteensä 2,2 miljardia euroa

Valtuudet ja vastuut

Lainat ja takaukset

pk- ja midcap-yrityksille

 • valtuus 4,2 miljardia euroa
 • josta käytetty 2,0 miljardia
 • vastuukanta 2,0 miljardia euroa

Vientitakuut

 • valtuus 27,0 miljardia euroa
 • josta käytetty 19,1 miljardia
 • vastuukanta 23,5 miljardia euroa

 

Vientiluotot

 • valtuus 22,0 miljardia euroa
 • josta käytetty 12,5 miljardia
 • vastuukanta 6,0 miljardia euroa

Erityistakaukset

(alus- ja ympäristötakaukset sekä raaka-ainetakuut)

 • valtuus 3,2 miljardia euroa
 • josta käytetty 0,2 miljardia

Vientitakuulain mukainen vastuukanta kattaa voimassa olevat kokonaisvastuut ja puolet tarjousvastuista päätöspäivän valuuttakurssilla. Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan kokonaisvastuut kattavat voimassa olevat ja tarjousvastuut yhteensä sisältäen vientitakaukset.

Yhteiskunnalliset & taloudelliset vaikutukset

 • Vahvistamme suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä
 • Rahoitetut, aloittavat yritykset, yli 2 600 kpl
 • Pk- ja midcap-rahoituksella myötävaikutetut uudet työpaikat yli 7 700
 • Yli 900 rahoitettua omistajanvaihdosta 129 miljoonaa euroa
 • Vientitakuilla katettu vienti 3,0 miljardia euroa 75 maahan
 • Riskienhallintamme varmistaa taloudellisen itsekannattavuuden toteutumisen
 • Vienninrahoituksen hankkeiden kautta kohdemaiden kehittäminen

Sosiaaliset vaikutukset

 • Henkilöstön palkkoihin 28,4 miljoonaa euroa, josta koulutukseen 0,6 miljoonaa euroa
 • Henkilöstön työtyytyväisyysindeksi 75,7 (2017)
 • Sairauspoissaoloprosentti 3,1 %
 • Hankkeiden sosiaalisia ja ihmisoikeuksia koskevien riskien arviointi ja niiden seuraaminen

Ympäristövaikutukset

 • Hankkeiden ympäristöriskien arviointi ja niiden seuraaminen

Vaikutukset sidosryhmäsuhteisiin

 • Asiakkaat halukkaita suosittelemaan Finnveraa. Jatkuva asiakaskokemuksen mittaus: NPS-indeksiluku (net promoter score) 70
Lue lisää arvonluonnista (PDF)

Avainluvut

87 %

Pk- ja midcap-rahoituksesta 87 % kohdistui aloittaviin, kasvaviin, kansainvälistyviin ja muutoshakuisiin yrityksiin sekä omistajanvaihdoksiin.

Pk- ja midcap-yrityksille myönnetty rahoitus

943 milj. €

(963)

2/3

Kaksi kolmasosaa myönnetyistä vientitakuista sisältää myös vientiluoton.

Myönnetyt vientitakuut ja erityistakaukset

3,1 mrd. €

(7,5)

25 700

Asiakasmäärämme oli vuoden lopussa n. 25 700. Asiakkaista 89 % oli mikroyrityksiä, 11 % muita pk- ja midcap-yrityksiä ja 0,5 % suuryrityksiä.

Finnvera-konsernin taseen loppusumma

11,0 mrd. €

(10,3)

PDF-raportit

Lataa Finnveran vuodesta 2018 kertovat raportit PDF-tiedostoina.

 •  

  Vuosikatsaus ja yritysvastuu 2018

 •  

  Toimintakertomus ja tilinpäätös 2018

 •  

  Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018

Vuoden kohokohdat

 • Vientitakuiden ja erityistakausten vastuukanta 23,6 mrd. €

  Finnveran vientitakuiden ja erityistakausten vastuukanta oli 23,6 miljardia euroa vuonna 2018 (22,6). Vastuukannasta noin 10 miljardia euroa on nostettuja takuita ja luottoja. Uusien vientitakuiden, erityistakausten ja vientiluottojen kysyntä pysyi erittäin korkealla ja painottui pääosin Yhdysvaltoihin ja muihin läntisiin teollisuusmaihin.

  Katso lisää
 • Viennin rahoituksesta laaja hyöty Suomen taloudelle

  Viennin rahoituksesta puhuttaessa esiin nousevat yleensä viime vuosina kasvanut vientitakuiden kokonaisvastuukanta ja rahoituksen keskittyminen muutamalle toimialalle. Suomessa nuo alat ovat risteilyalusten rakennus, tele- ja verkkoteknologia sekä metsäteollisuus. Viennin rahoituksen vaikuttavuus ulottuu kuitenkin huomattavasti yksittäisiä hankkeita laajemmalle.

  Katso lisää
 • Finnvera ja Kauppakamari: Yrityksiltä jää vientikauppoja saamatta

  Suomalaisilta pk-vientiyrityksiltä jää hyvin todennäköisesti vientikauppoja saamatta, koska ne eivät tunne riittävästi ostajalle kaupanteossa tarjottavia rahoitusvaihtoehtoja. Ostajarahoituksen merkitystä yrityksen kilpailuvalttina ei tiedosteta, ilmeni Finnveran, Keskuskauppakamarin ja Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n teettämästä vientikaupan rahoitusbarometristä.

  Katso lisää
 • Pk- ja midcap-rahoituksen vastuukanta 2,3 mrd. €

  Pk- ja midcap-rahoituksen vastuukanta oli vuoden 2018 lopussa 2,3 miljardia euroa. Finnvera myönsi pk- ja midcap-yrityksille rahoitusta 943 miljoonaa euroa (963). Investointien osuus rahoituksen kokonaishankkeista nousi 38 prosenttiin (34) käyttöpääomarahoituksen pienentyessä. Pk- ja midcap-yritysten vientiin liittyviä takauksia ja takuita myönnettiin 178 miljoonaa euroa.

  Katso lisää
 • Yli 900 rahoitettua omistajanvaihdosta vuonna 2018

  Finnveran rahoittamia omistajanvaihdoksia oli euromääräisesti 6 prosenttia edellisvuotta enemmän. Finnvera myönsi omistajanvaihdoksiin rahoitusta 129 miljoonaa euroa (121) ja oli mukana 921 yrityskaupan toteuttamisessa.

  Katso lisää
 • Yrityskaupoilla ja omistajanvaihdoksilla iso merkitys

  Piilevän yrittäjäpotentiaalin löytäminen on tärkeää pk-yrityskentän elinvoimaisuudelle ja kasvuhalukkuudelle, sanoo vuoden omistajanvaihdosasiantuntijana palkittu Finnveran Janne Koivuniemi.

  Katso lisää
Edellinen sivu
Puhelinvaihde

029 460 11 (ark. 8.00-16.15)


Rahoitusneuvonta

029 460 2580 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Muu asiointi

029 460 2790 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Helsingin-pääkonttori

Porkkalankatu 1

PL 1010, 00101 Helsinki


Kuopion-pääkonttori

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


Katso kaikki yhteystiedot