Etsi Finnverasta

Lainsäädäntö

Edellinen sivu

Lainsäädäntö

Finnveran ja sen tytäryhtiöiden toimintaa ohjaavat osakeyhtiölaki, yhtiöitä koskeva erityislainsäädäntö ja valtion asettamat elinkeino- ja omistajapoliittiset tavoitteet. Lakien ja yhtiöjärjestyksen lisäksi Finnvera noudattaa Finanssivalvonnan ja Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksia soveltuvin osin. EU:n luottolaitosdirektiivin mukaista pankkisääntelyä ei sovelleta Finnveran toimintaan.

Finnveran rahoitustoimintaa koskeva päätöksenteko perustuu lainsäädäntöön, ja siksi kaikki rahoituspäätökset tehdään samoilla ennalta määritellyillä kriteereillä. Ne perustuvat yrityksen liiketoiminnan eri osa-alueiden kannattavuuden arviointiin. Lain puitteissa Finnvera käyttää tehtävissään itsenäistä harkintavaltaa. Finnveran rahoituspäätöksistä tai luottoriskin ja hakijan liiketoiminnan kannattavuuden arvioinnista ei voi tehdä valitusta, mutta asiakkaalla on aina mahdollisuus hakea rahoitusta uudelleen.

Koska Finnvera hoitaa julkista hallintotehtävää, sen toiminnan lainvastaisesta menettelystä tai velvollisuuden täyttämättä jättämisestä voi tehdä hallintolain 8a-luvun mukaisen hallintokantelun Finnveran toimintaa valvovalle työ- ja elinkeinoministeriölle kirjallisesti. Työ- ja elinkeinoministeriö voi ratkaisussaan kiinnittää Finnveran huomiota hyvän hallinnon vaatimuksiin tai antaa tiedoksi käsityksensä lain mukaisesta menettelystä. 

Epäillyistä väärinkäytöksistä ja toimintaperiaatteiden rikkomisista on myös mahdollista ilmoittaa luottamuksellisesti Finnveran riskienhallintaan whistleblowing-kanavan kautta.

Finnveraa koskeva lainsäädäntö

Voit tutustua Finnveran toimintaa koskeviin lakeihin alla olevien linkkien kautta:

Laki valtion erityisrahoitusyhtiöstä 18.6.1998/443 
Laki valtiontakuurahastosta 18.6.1998/444 
Laki valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta 18.6.1998/445 
Laki valtion vientitakuista 23.5.2001/422 
Laki valtion alustakauksista 24.7.1972/573 
Laki valtion takuista perusraaka-ainehuollon turvaamiseksi 26.7.1985/651 
Laki ympäristönsuojelu- ja energiainvestointeihin myönnettävistä valtiontakauksista 13.7.1973/609

Toiminnan luottamuksellisuus

Asiakastiedot

Finnveraa sitoo rahoitustoiminnassa niin sanottu pankkisalaisuus, joka koskee kaikkia asiakassuhteen tietoja mukaan lukien tiedot asiakkuudesta tai potentiaalisesta asiakkuudesta. Salassapitovelvollisuuden rikkominen on lain mukaan rangaistava teko. (Laki valtion erityisrahoitusyhtiöstä, 443/1998)

Varmistaakseen osaltaan asiakkaiden mahdollisimman sujuvan asioinnin Finnvera voi kuitenkin luovuttaa asiakastietoja tietyissä tilanteissa, lain perusteella tai asiakkaan erillisellä suostumuksella, erityisesti yrityspalvelujen tarjoamiseen osallistuville Team Finland -tahoille, joita ovat muun muassa Business Finland ja ELY-keskukset.

Sisäpiirintieto

Finnveralla on asiakkaina yrityksiä, jotka ovat julkisen kaupankäynnin kohteena olevien arvopaperien liikkeellelaskijoita. Näiden yritysten rahoituspäätöstä varten toimitetut asiakirjat saattavat sisältää sellaista julkaisematonta, arvopaperien markkinoihin vaikuttavaa sisäpiirintietoa jonka ilmaiseminen ja hyväksi käyttäminen on arvopaperimarkkinalaissa säädetty kielletyksi.

Sisäpiirintietojen käsittelyssä Finnverassa korostuu ennen kaikkea sisäpiirintiedon hallittavuus ja käsittelyprosessin läpinäkyvyys. Listayhtiöasiakkaiden Finnveralle luovuttaman sisäpiirintiedon käsittelyssä Finnverassa noudatetaan erityisen luottamuksellista, käsittelijöiden osalta rajattua sekä rahoitushankekohtaisesti laaditun sisäpiirirekisterin kautta valvottua menettelyä.

Sisäpiirintietoja koskevan salassapitovelvoitteen ja hyväksikäyttökiellon ohella Finnveran henkilökuntaan kuuluvia koskee lisäksi suositus ajoittaa muukin mahdollinen arvopaperikauppa sellaiseen ajankohtaan, jolloin yhtiön arvopaperiin liittyvä sisäpiirintieto on julkaistu tai markkinoilla muutoin on mahdollisimman täydellinen tieto arvopaperin arvoon liittyvistä seikoista.

Tietosuoja

Finnvera noudattaa kaikessa henkilötietojen käsittelyssä tietosuoja-asetuksen mukaisia yksityisyyden suojaa turvaavia velvoitteita. Finnvera kerää ja käsittelee henkilötietoja vain lainmukaisiin tarkoituksiin. Lisätietoa Finnveran tietosuojaselosteesta.

Tietoturva

Tietoturva on olennainen ja erottamaton osa Finnveran toimintaa.

Finnveran toiminta on tietoriippuvaista, ja siksi asianmukaisen ja turvallisen tietojenkäsittelyn varmistaminen on Finnveran yritysturvallisuuden keskeinen tavoite.

Finnvera on sitoutunut noudattamaan kansallista valtionhallinnon tietoturvasääntelyä, ja Finnveran tietoturva täyttää lainsäädännössä määritellyn niin sanotun korotetun tietoturvan vaatimukset. Henkilöstöä ohjataan ohjeistuksen ja koulutuksen avulla tietoturvalliseen ja hyvän tietojenkäsittelytavan mukaiseen toimintaan.

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen

Finnvera noudattaa rahoitustoiminnassa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisia käytäntöjä soveltamalla Finanssivalvonnan suosittamia asiakkaan tunnistamis- ja tuntemisvelvoitteita.

Asiakkaan tuntemisvelvoitteet pitävät sisällään asiakkaan ja tämän puolesta toimivan henkilön henkilöllisyyden selvittämisen sekä asiakkaan tosiasiallisten edunsaajien tunnistamisen, tietojen keräämisen aiotun asiakassuhteen tarkoituksesta ja luonteesta sekä asiakastiedon tallentamisen.

Tavoitteena on varmistaa, ettei laittomista lähteistä saatuja varoja siirtyisi Finnveran kautta rahoitusjärjestelmään tai ettei saatua rahoitusta käytettäisi terrorismin tai muiden laittomien operaatioiden rahoittamiseen. Tuntemisvelvoitteilla Finnvera pyrkii lisäksi varmistamaan osaltaan kansainvälisten pakotteiden noudattamisen.

Valtiontukisääntely

Julkisomisteisena rahoitusyhtiönä Finnveran on rahoituspalveluita tarjotessaan noudatettava EU:n valtiontukisääntelyä.

Finnveran myöntämiin lainoihin ja takauksiin katsotaan sisältyvän valtiontukea, jos yritykseltä rahoituksesta perittävä hinta on pienempi kuin EU-komission määrittelemä vertailuhinta. Finnvera tarkistaa jokaisen rahoituspäätöksen yhteydessä, voidaanko rahoitukseen sisällyttää laskennallista valtiontukea vai ei ja valitsee tapaukseen mahdollisesti soveltuvan tukimuodon. Valtiontukisääntelystä johtuen viennin takaukset on kuitenkin aina hinnoiteltava siten, ettei niihin sisälly tukea.

Silloin, kun Finnveran laina tai takaus sisältää tukea, sille on oltava valtiontukisääntelyn mukainen peruste, jonka mukaisesti tuki on yhteismarkkinoille soveltuvana sallittu. Investointeihin myönnettävä Finnveran rahoitus voi sisältää EU:n yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen mukaista, pk-yrityksille myönnettävää hankekohtaista investointi- ja työllisyystukea (ns. pk-tuki). Vaihtoehtoisesti Finnveran rahoitus voi sisältää yrityskohtaisesti kertyvää, niin sanottua vähämerkityksellistä tukea (de minimis -tuki), jonka enimmäismäärä yritykselle kolmen vuoden aikana on 200 000 euroa. Lisäksi Finnveran käytössä on vaikeuksissa olevan yrityksen rahoittamiseen soveltuva pelastamis- ja rakenneuudistustukiohjelma.

Lisätietoja EU:n valtiontukisääntelystä.

Keskeisimmät, Finnveran rahoitukselle merkitykselliset säädökset, joiden mukaan rahoitukseen sisältyvän tuen voidaan katsoa olevan yhteismarkkinoille soveltuvaa, ovat:

-Komission asetus vähämerkityksisestä tuesta (Asetus (EU) N:o 1407/2013)
-Komission antama yleinen ryhmäpoikkeusasetus (Asetus (EU) N:o 651/2014)
-Komission referenssikorkotiedonanto (Komission tiedonanto 2008/C 14/02)
-Komission takaustiedonanto (Komission tiedonanto 2008/C 155/02)
-Yhteisön suuntaviivat pelastamis- ja rakenneuudistustuesta (Komission tiedonanto 2014/C 249/01).

Finnverassa käytössä olevat tukiohjelmat:

Myönnetty pk-tuki

Finnveran pk-yritysten laina- ja takausinvestointitukiohjelman perusteella myönnettyjen tukien osalta noudatetaan ryhmäpoikkeusasetuksen ((EU) N:o 651/2014) 9 artiklan mukaista avoimuusvelvoitetta, joka velvoittaa tuen myöntäjää julkaisemaan asetuksen edellyttämät tiedot kaikista yli 500 000 euron tuen saajista.

Tuensaaja

Yrityskoko

Toimiala

Alue (NUTS II -taso)

Tukimuoto

Myöntämispvm

Tuen määrä

Ei myönnettyjä tukia

-

-

-

-

-

-

Myönnetty pelastamis- ja rakenneuudistustuki

Finnveran pelastamis- ja rakenneuudistustukea koskevan ohjelman perusteella myönnettyjen tukien osalta noudatetaan komission ns. pelastamis- ja rakenneuudistustukisuuntaviivojen (2014/C249/01) 96 kohdan mukaista avoimuusvelvoitetta, joka velvoittaa tuen myöntäjää julkaisemaan suuntaviivojen edellyttämät tiedot kaikista yli 500 000 euron tuen saajista.

Tuensaaja

Yrityskoko

Toimiala

Alue (NUTS II -taso)

Tukimuoto

Myöntämispvm

Tuen määrä

Ei myönnettyjä tukia

-

-

-

-

-

-

Puhelinvaihde

029 460 11 (ark. 8.00-16.15)


Rahoitusneuvonta

029 460 2580 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Muu asiointi

029 460 2790 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Helsingin-pääkonttori

Porkkalankatu 1

PL 1010, 00101 Helsinki


Kuopion-pääkonttori

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


Katso kaikki yhteystiedot