Eettiset ohjeet

Sisällysluettelo

Eettiset ohjeet

Hallintolain mukaisia hyvän hallinnon periaatteita noudattamalla Finnveran henkilöstö vahvistaa yhtiön mainetta ja auttaa sitä samalla saavuttamaan tavoitteensa asiakkaan arvostamana asiantuntijana ja erityisrahoittajana.

Yhdenvertaisuus

Finnvera huolehtii siitä, että luottamus Finnveran toiminnan tasapuolisuuteen ja riippumattomuuteen säilyy. Finnvera hyväksyy erilaisuuden ja kohtelee kanssaan asioivia tasapuolisesti.

Päätöksenteko Finnverassa tapahtuu yleisesti hyväksyttävien ja tasapuolisesti sovellettavien periaatteiden mukaisesti. Finnveran päätöksenteko on johdonmukaista ja tasapuolista siten, että tosiseikkoja arvioidaan samankaltaisissa tapauksissa samoin perustein.

Tarkoitussidonnaisuus

Finnvera käyttää toimivaltaansa vain Finnveraa koskevissa laeissa määriteltyihin tarkoituksiin.

Finnvera ei ryhdy edistämään toimivaltansa piiriin kuulumattomia tarkoitusperiä eikä muutoinkaan käytä sille määriteltyä toimivaltaansa väärin.

Objektiviteetti

Finnveran toiminta on riippumatonta, ja sekä objektiivisesti että asianmukaisesti perusteltavissa olevaa. Finnveran päätökset perustuvat tosiasioihin, ja tosiasiat arvioidaan puolueettomasti.

Finnveran toiminta ei saa perustua epäasiallisiin tai muutoin toiminnalle vieraisiin tarkoitusperiin. Henkilöstö ei osallistu liiketoimiin, joiden kohdalla voi syntyä eturistiriita oman taloudellisen aseman tai läheisessä suhteessa olevan vuoksi, ei tarjoa, vaadi eikä ota vastaan asiattomia lahjoja, maksuja eikä matkoja.

Suhteellisuus

Finnveran toimien on oltava tarkoituksenmukaisia ja kohtuullisia tavoiteltuihin päämääriin nähden.

Finnvera huolehtii siitä, että sen toimet ovat perusteltuja ja oikeassa suhteessa kulloinkin käsiteltävän asian laadun ja merkityksen kannalta.

Luottamus

Finnvera huolehtii siitä, että yleinen luottamus sen toiminnan oikeellisuuteen ja virheettömyyteen sekä päätösten pysyvyyteen säilyy.

Finnvera noudattaa toiminnassaan lakeja, tekemiään päätöksiä ja antamiaan lupauksia.

Palveluperiaate

Finnvera palvelee asiakkaitaan laadukkaasti, vastuuntuntoisesti ja ammattitaidolla. Palvelut toteutetaan laissa määritellyt tavoitteet ja tarkoitus huomioon ottaen tuloksellisesti.

Finnvera neuvoo asiakkaitaan sekä huolehtii asioiden riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä.

Finnveran päätökset ovat sisällöltään perusteltuja, johdonmukaisia ja helposti ymmärrettäviä.

Asiat käsitellään ilman aiheetonta viivytystä ja tarpeetonta pitkittymistä välttäen.

Julkisuusperiaate

Finnveran toiminnan lähtökohtana, sikäli kun sitä koskevista laeista ei muuta johdu, on läpinäkyvyys ja mahdollisimman laaja avoimuus. Finnvera ei kuitenkaan saa ilmaista asiakkaan tai muun henkilön taloudellista asemaa, yksityisen henkilökohtaisia oloja taikka liike- tai ammattisalaisuutta koskevaa seikkaa ulkopuoliselle.

Säännös estää myös asiakassuhteen paljastamisen. Tälle, samoin kuin liike- tai ammattisalaisuuden ilmaisemiselle, tarvitaan aina asiakkaan suostumus. Finnveran omiin liikesalaisuuksiin luettavat asiat ja asiakirjat eivät ole julkisia.

Puolueettomuuden varmistaminen Finnverassa

Puolueettomuusohjeistuksen tavoitteena on varmistaa Finnveran toiminnan tasapuolisuus, puolueettomuus ja riippumattomuus. Se sisältää esteellisyyteen, sivutoimiin, lahjoihin ja vieraanvaraisuuteen liittyvät toimintatavat. Käytännössä finnveralaisen tulee itse arvioida ja todeta esteellisyytensä käsiteltävässä asiassa ja pidättäytyä asian käsittelyyn osallistumisesta.

Esteellisyys

Finnveralaisen tulee pidättäytyä päätöksenteosta, sen valmistelusta, puoltamisesta ja esittelystä tilanteissa, joissa hän on esteellinen. Esteellisyysperusteet sisältyvät hallintolakiin.

Yleisen luottamuksen turvaamiseksi esteellisyystilannetta on aina tarkasteltava objektiivisesti. Tämä tarkoittaa tarkastelua siitä näkökulmasta, miltä tilanne näyttää ulkopuolisen silmin, vaikka esteellisyys ei ilmeisesti vaikuttaisi tai edes voisi vaikuttaa asian käsittelyyn tai siinä tehtävään päätökseen.

Finnveralaisen tulee itse arvioida ja todeta esteellisyytensä käsiteltävässä asiassa. Monijäsenisen toimielimen jäsen tai esittelijä ei kuitenkaan itse päätä esteellisyydestään, vaan esteellisyyden arvioi ja ratkaisee koko toimielin kyseistä henkilöä kuultuaan.

Esteellinen ei saa osallistua asian käsittelyyn eikä olla läsnä, kun asiaa käsitellään. Kielto koskee päätöksenteon lisäksi asian esittelyä ja päätöksen sisällöllistä valmistelua, mutta ei tavanomaista toimistotyötä, kuten kopiointia ja asiakirjan lähettämistä.

Sivutoimet

Sivutoimella tarkoitetaan virkaa, palkattua työtä ja tehtävää, samoin kuin ammattia, elinkeinoa ja liikettä. Sivutoimi on esimerkiksi virka- tai työsuhde muuhun työnantajaan kuin Finnveraan, muu palvelussuhde sekä yksityisten asiamiestehtävien tai yritystoiminnan harjoittaminen.

Sivutoimet voivat helposti aiheuttaa sellaisia sidonnaisuuksia, jotka ovat omiaan heikentämään luottamusta Finnveran päätöksenteon tai asian valmistelun puolueettomuuteen. Tämän vuoksi kaikki sivutoimet tulee ilmoittaa työnantajalle, ja sivutoimi on sallittu vain työnantajan luvalla.

Harkittaessa sivutoimiluvan myöntämistä otetaan huomioon, vaarantaako sivutoimi luottamuksen tasapuolisuuteen tehtävän hoidossa, haittaako se muuten tehtävän asianmukaista hoitamista tai vahingoittaako se kilpailevana toimintana työnantajaa. Suostumusta ei voida antaa, jos finnveralainen tulisi sivutoimen vuoksi muuten kuin satunnaisesti tai tilapäisesti esteelliseksi keskeisissä työtehtävissään.

Lahjat ja vieraanvaraisuus

Finnveralainen ei saa hyväksyä tai ottaa vastaan taloudellista tai muuta etua, jos se on omiaan heikentämään luottamusta henkilöön tai Finnveran toiminnan tasapuolisuuteen.

Varovaisuusperiaatteen mukaisesti finnveralaisen tulee pidättäytyä sellaisesta edusta, jonka hyväksyttävyyttä tämä epäilee. Luottamus voi vaarantua, vaikka taloudellinen tai muu etu ei tosiasiallisesti vaikuttaisikaan henkilön työtehtäviin.

Kohtuullisen ja tavanomaisen taloudellisen edun tai lahjan vastaanottaminen, jollaista myös finnveralainen tarjoaa asiakkailleen ja yhteistyökumppaneilleen, on sallittua. Esimerkiksi kohtuulliset ja tavanomaiset merkkipäivälahjat ja joululahjat voi ottaa vastaan.

Edun tai vieraanvaraisuuden vastaanottaminen edellyttää aina tapauskohtaista harkintaa, jonka tukena voidaan käyttää seuraavia arviointiperusteita:

  • Edun euromääräinen arvo
  • Edun kohtuullisuus ja tavanomaisuus
  • Edun välttämättömyys ja tarpeellisuus työtehtävien kannalta
  • Edun tarjoajaa koskevien asioiden laatu Finnverassa
  • Edun saajan asema ja vaikutusmahdollisuudet
  • Edun tarjoajan vaikuttimet.