Lån

Finnvera kan bevilja direkt lånefinansiering till företagens olika utvecklingsfaser: etablering och investeringar som påkallas av tillväxt och utveckling.

  • Med företagarlånet kan en delägare betala eller höja aktiekapitalet samt köpa aktier.
  • Internationaliseringslån beviljas för finansiering av finländska små och medelstora företags affärsverksamhet i utlandet. Lånet används till att grunda ett dotterbolag och till dotterbolagets eller intresseföretagets investeringar eller utveckling och tillväxt.
  • Finnveralån är avsett för nya och redan existerande företag för att finansiera olika slags investeringar i byggnader, maskiner och utrustning samt för att finansiera behov av driftskapital till följd av företagets expansion.
  • Minilånet är avsett för finasiering av ett litet nystartat eller redan existerande företags verksamhet.

De bokslut som Finnvera årligen begär, kan sändas in elektroniskt via Finnveras onlinetjänst. Materialet skall vara i pdf-format, och vidstående blankett för tilläggsuppgifter skall bifogas, såvida motsvarande uppgifter inte framgår i bokslutets bilageuppgifter eller verksamhetsberättelsen.

Tilläggsuppgifter till bokslutet (PDF)

Tilläggsuppgifter till bokslutet, Minilån och företagarlån till kvinnor (PDF)

  • Förstasidan Onlinetjänst

    Via onlinetjänsten kan Finnveras kunder lämna finansieringsansökningar på ett säkert sätt.

  • Förstasidan Telefonservice

    Vår telefontjänst är öppen må-fr kl. 9.00-16.15.

Finnvera

Finnvera erbjuder finansiering för etablering, tillväxt och internationalisering av företagsverksamhet och för skydd mot exportrisker. Vi stärker verksamhetsbetingelserna och konkurrenskraften för de finländska företagen genom lån, borgen, riskkapital och exportgarantier. Finnvera delar finansieringsriskerna med andra finansiärer.

Finnvera är en statsägd specialfinansiär och Finlands officiella exportgarantiinstitut, Export Credit Agency (ECA).