Exportgarantier

Finnveras mångsidiga urval av exportgarantier erbjuder exportörer och finansiärer en lösning för täckande av riskerna i exporten och underlättande av finansieringsproblem.

Finnvera är Finlands officiella exportgarantiinstitut (Export Credit Agency), och finska staten svarar för dess garantiförbindelser. Exportgarantiverksamheten baserar sig på lag om exportgaranti.

Finnveras exportgarantier:

 • Med kreditriskgarantin kan exportören försäkra sin fordran på utländsk köpare.
 • Exportkreditgaranti är en variant av den traditionella kreditriskgarantin. Exportkreditgarantin är avsedd för export med kort betalningstid till länder utanför EU och övriga industrialiserade västländer.
 • Köparkreditgarantin beviljas kreditgivaren som säkerhet för den kredit denna beviljat utländsk köpare.
 • Rembursgarantin beviljas banken mot riskerna i anslutning till bekräftandet av en remburs.
 • Bankriskgaranti beviljas banker som skydd mot risker i anknytning till bankgarantier banken beviljat exportföretag för tryggandet av köpesumman i samband med exportaffärer.
 • Investeringsgarantin beviljas investerare eller kreditgivare som säkerhet mot politiska risker i anslutning till investeringar i utlandet.
 • Motgarantin beviljas exportören eller garantigivaren mot risken att garanti som ställts till förmån för utländska köpare tas ibruk av ogrundade eller politiska skäl.
 • Finansieringsgarantin beviljas kreditgivaren som säkerhet för den kredit denna beviljat exportören.
 • Råvarugarantin är en importgaranti, som kan användas för att betrygga långvariga leveransavtal gällande basråvaror.
 • Förstasidan Onlinetjänst

  Via onlinetjänsten kan Finnveras kunder lämna finansieringsansökningar på ett säkert sätt.

 • Förstasidan Telefonservice

  Vår telefontjänst är öppen må-fr kl. 9.00-16.15.

Finnvera

Finnvera erbjuder finansiering för etablering, tillväxt och internationalisering av företagsverksamhet och för skydd mot exportrisker. Vi stärker verksamhetsbetingelserna och konkurrenskraften för de finländska företagen genom lån, borgen, riskkapital och exportgarantier. Finnvera delar finansieringsriskerna med andra finansiärer.

Finnvera är en statsägd specialfinansiär och Finlands officiella exportgarantiinstitut, Export Credit Agency (ECA).