Affärsrisker

Behärskad risktagning utgör en väsentlig del av Finnveras verksamhet. Målet med Finnveras verksamhet är att vara självbärande, vilket innebär att Finnvera på lång sikt ska täcka sina egna verksamhetskostnader samt de kredit- och borgensförluster som bolaget svarar för med inkomsterna från affärsverksamheten.

Finland

I den inhemska finansieringen uppgick finansieringsstocken till 2,9 miljarder euro vid utgången av året. Under de senaste åren har Finnvera utökat sin risktagning såväl när det gäller finansiering av inhemsk verksamhet som av exporthandel. På grund av den fortfarande osäkra ekonomiska situationen var många kundföretags ekonomiska läge svagt, vilket återspeglades bland annat i en relativt hög andel oreglerade fordringar och fordringar som förfallit till betalning. De realiserade kreditförlusterna utgör årligen cirka 2,0–3,5 procent av ansvarsstocken. År 2013 uppgick kredit- och borgensförlusterna av finansieringen till små och medelstora företag samt nedskrivningarna på fordringar före statens kreditförlustersättning till 99 miljoner euro (113).

SMF-företagsfinansiering: ansvarsstock per riskklass 31.12.2013, mn euro

Kotimaa

Utlandet

Ansvarsstocken för utländsk risktagning uppgick till 10,9 miljarder euro vid utgången av år 2013. Exportandelen som täcks med Finnveras exportgarantier har ökat under de senaste åren. Med exportgarantier täcks både politiska och kommersiella risker.

Prissättningen av exportgarantierna grundar sig på den riskklass som återspeglar riskobjektets kreditrisk. Den garantibundna exportens andel av totalexporten var 3,8 procent 2013 och andelen av exporten till länder med politisk risk var 8,2 procent. Förlusterna från exportgaranti- och specialborgensverksamheten samt förlustreserveringarna uppgick 2013 till totalt 11 miljoner euro (10).

Utländsk risktagning: ansvarsstock enligt landsklassificering 31.12.2013, mn euro

Ulkomaat

Årsberättelse 2014

  • Förstasidan Onlinetjänst

    Via onlinetjänsten kan Finnveras kunder lämna finansieringsansökningar på ett säkert sätt.

  • Förstasidan Telefonservice

    Vår telefontjänst är öppen må-fr kl. 9.00-16.15.

Finnvera

Finnvera erbjuder finansiering för etablering, tillväxt och internationalisering av företagsverksamhet och för skydd mot exportrisker. Vi stärker verksamhetsbetingelserna och konkurrenskraften för de finländska företagen genom lån, borgen, riskkapital och exportgarantier. Finnvera delar finansieringsriskerna med andra finansiärer.

Finnvera är en statsägd specialfinansiär och Finlands officiella exportgarantiinstitut, Export Credit Agency (ECA).